Search
Trang chủGiới thiệuTin tức & Sự kiệnTài nguyên du lịchPhong Nha - Kẻ BàngDịch vụ du lịchDịch vụ khácVăn bảnMultimedia
Dịch vụ khác
Đóng
Mua sắm Bar - Coffee Karaoke
<p _fckxhtmljob="2" style="text-align: center;"><strong _fckxhtmljob="2"><a href="http://www.quangbinhtourism.vn/Dịchvụkh&aacute;c/Muasắm.aspx">MỘT SỐ ĐỊA CHỈ MUA SẮM TR&Ecirc;N ĐỊA B&Agrave;N TỈNH</a></strong></p> <table width="528" height="322" border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" _fckxhtmljob="2" class=" FCK__ShowTableBorders" id="table11"> <tbody _fckxhtmljob="2"> <tr _fckxhtmljob="2"> <td _fckxhtmljob="2"><strong _fckxhtmljob="2"><strong><a href="http://">Si&ecirc;u thị:</a></strong></strong></td> <td _fckxhtmljob="2">&nbsp;</td> </tr> <tr _fckxhtmljob="2"> <td _fckxhtmljob="2" style="width: 100%;"> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;"><span _fckxhtmljob="2"><strong>Si&ecirc;u thị Coopmax</strong><br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>-&nbsp;Địa chỉ: Khu đ&ocirc; thị ph&iacute;a Bắc, đường L&ecirc; Lợi,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; TP.Đồng Hới<br /><strong>Si&ecirc;u thị Hiếu Hằng Plaza</strong><br /></span></p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;">- Địa chỉ: 27 Nguyễn Hữu Cảnh - TP.Đồng Hới</p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;">- Điện thoại: (0232) 3840 969</p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;"><strong _fckxhtmljob="2">Si&ecirc;u thị Thế Anh</strong></p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;">- Địa chỉ: 230 L&yacute; Thường Kiệt - TP.Đồng Hới</p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;">- Điện thoại: (0232) 3500 199</p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;"><strong _fckxhtmljob="2">Si&ecirc;u thị Ho&agrave;ng Hải</strong></p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;"><strong _fckxhtmljob="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -</strong> Địa chỉ: L&yacute; Th&aacute;nh T&ocirc;ng - Lộc Đại - TP. Đồng Hới</p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Điện thoại: (0232) 3</p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;"><strong _fckxhtmljob="2">Si&ecirc;u thị Th&aacute;i Hậu</strong></p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Địa chỉ: Thị trấn Ba Đồn - huyện Quảng Trạch<strong _fckxhtmljob="2"><br /></strong></p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;"><strong _fckxhtmljob="2">Trung t&acirc;m thương mại Tuấn Việt</strong></p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;"><strong _fckxhtmljob="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -</strong> Địa chỉ: Số 1 - Mẹ Suốt - TP Đồng Hới</p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>-</strong><strong _fckxhtmljob="2"> Điện thoại:<br /></strong></p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;"><strong _fckxhtmljob="2">Si&ecirc;u thị Đặc sản 3 Miền</strong></p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;"><strong _fckxhtmljob="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>- Địa chỉ: 141 L&yacute; Thường Kiệt - TP Đồng Hới</p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Điện thoại: (0232) 6270 170<strong _fckxhtmljob="2">/ </strong>0917 431 688<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;"></p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;"></p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;"></p> </td> <td valign="top" _fckxhtmljob="2"><img alt="" src="/Portals/0/Muasam/coopmax.jpg" style="width: 211px; height: 140px;" /><br /><img alt="" style="width: 211px; height: 140px;" src="/Portals/0/Anhhoatdong/sieuthihieuhang11.jpg" /><br /><img alt="" width="211" height="140" src="/Portals/0/Muasam/sttheanh.jpg" style="margin-top: 6px;" /><br /><img alt="" style="width: 211px; height: 140px; margin-top: 5px;" src="/Portals/0/Anhhoatdong/TViet.jpg" /><br /><br /></td> </tr> </tbody> </table> <p> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" _fckxhtmljob="2" class=" FCK__ShowTableBorders" id="table10"> <tbody _fckxhtmljob="2"> <tr _fckxhtmljob="2"> <td _fckxhtmljob="2"> <table width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" _fckxhtmljob="2" class=" FCK__ShowTableBorders" id="table12"> <tbody _fckxhtmljob="2"> <tr _fckxhtmljob="2"> <td _fckxhtmljob="2"><strong _fckxhtmljob="2"><a href="http://">Chợ:</a></strong></td> <td _fckxhtmljob="2" style="width: 100%;">&nbsp;</td> </tr> <tr _fckxhtmljob="2"> <td valign="top" _fckxhtmljob="2"><img alt="" width="201" height="132" src="/Portals/0/Muasam/chodh.jpg" /><br /><img alt="" width="200" height="139" src="/Portals/0/Muasam/chonamly.jpg" style="margin-top: 5px;" /><br /></td> <td _fckxhtmljob="2"> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;"><strong _fckxhtmljob="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chợ Đồng Hới: </strong>Trung t&acirc;m thương mại của tỉnh </p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Địa chỉ: Đường Mẹ Suốt - TP.Đồng Hới</p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Điện thoại BQL chợ: (0232) 3850 057 </p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;"><strong _fckxhtmljob="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chợ Nam L&yacute;</strong></p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Địa chỉ: Trần Hưng Đạo - TP.Đồng Hới </p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Điện thoại BQL chợ: (0232) 3824 639</p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;"><strong _fckxhtmljob="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chợ Ba Đồn: </strong>Chợ trung t&acirc;m ph&iacute;a Bắc của tỉnh</p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; - Địa chỉ: Thị trấn Ba Đồn - Quảng Trạch</p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;"><strong _fckxhtmljob="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chợ Tr&eacute;o: </strong>Chợ trung t&acirc;m ph&iacute;a Nam của tỉnh</p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang - Lệ Thuỷ</p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;"><strong _fckxhtmljob="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chợ Mai: </strong></p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; - Địa chỉ: X&atilde; Sen Thủy - huyện Lệ Thuỷ</p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Điện thoại BQL chợ: (0232) 3959 277</p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;"><strong _fckxhtmljob="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chợ Ho&agrave;n L&atilde;o</strong></p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; - Địa chỉ: Thị trấn Ho&agrave;n L&atilde;o - Bố Trạch</p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px;"><strong _fckxhtmljob="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chợ L&yacute; H&ograve;a</strong></p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; - Địa chỉ: X&atilde; Hải Trạch - huyện Bố Trạch</p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Chợ Qu&aacute;n H&agrave;u</strong></p> <p _fckxhtmljob="2" style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; margin-left: 0.5cm;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Địa chỉ: Thị trấn Qu&aacute;n H&agrave;u - Quảng Ninh</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr _fckxhtmljob="2"> <td _fckxhtmljob="2"> <hr size="1" _fckxhtmljob="2" /> </td> </tr> <tr _fckxhtmljob="2"> <td _fckxhtmljob="2"> <hr size="1" _fckxhtmljob="2" /> </td> </tr> <tr _fckxhtmljob="2"> <td _fckxhtmljob="2"> <table width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" _fckxhtmljob="2" class=" FCK__ShowTableBorders" id="table14"> <tbody _fckxhtmljob="2"> <tr _fckxhtmljob="2"> <td _fckxhtmljob="2"><strong _fckxhtmljob="2"><a href="http://"><strong><br /></strong></a></strong></td> <td _fckxhtmljob="2">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr _fckxhtmljob="2"> <td _fckxhtmljob="2"> <hr size="1" _fckxhtmljob="2" /> </td> </tr> <tr _fckxhtmljob="2"> <td _fckxhtmljob="2"> <table width="100%" border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" _fckxhtmljob="2" class=" FCK__ShowTableBorders" id="table16"> <tbody _fckxhtmljob="2"> <tr _fckxhtmljob="2"> <td _fckxhtmljob="2"><br /></td> <td _fckxhtmljob="2">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr _fckxhtmljob="2"> <td _fckxhtmljob="2"> <hr size="1" _fckxhtmljob="2" /> </td> </tr> </tbody> </table> </p>
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3